Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RCo 11/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim z 2016-06-29

Sygn. akt IIIRCo 11/16

POSTANOWIENIE

Dnia 29 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Orlikowski

Protokolant sekretarz Hanna Jankowska

po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 r. w Starogardzie Gdańskim

na rozprawie

sprawy z wniosku K. W. (1)

z udziałem M. G. (1)

o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

postanawia:

I.  Zobowiązać uczestnika M. G. (1) do zapłaty na rzecz K. W. (1) kwoty 1500(tysiąc pięćset) złotych tytułem kosztów utrzymania w okresie porodu płatnych w terminie do dnia 16 lipca 2016 roku, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności.

II.  Zobowiązać uczestnika M. G. (1) do zapłaty na rzecz K. W. (1) kwoty 1500(tysiąc pięćset) złotych tytułem kosztów utrzymania dziecka K. W. (1) przez pierwsze 3 miesiące po urodzeniu dziecka płatnych w terminie do dnia 16 lipca 2016 roku, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności.

III.  W pozostałym zakresie oddalić żądanie wniosku.

IV.  Zobowiązać K. W. (1) do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa i związane z tym roszczenia alimentacyjne w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

V.  Odstąpić od obciążania stron kosztami postępowania w sprawie.

UZASADNIENIE

K. W. (1) złożyła wniosek o zasądzenie od M. G. (1) kwoty 8000 zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania wnioskodawczyni przez trzy miesiące w okresie porodu oraz kosztów utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu wraz z ustawowymi odsetkami. Wnioskodawczyni wezwana do uzupełnienia braków formalnych przedmiotowego wniosku, sprecyzowała roszczenie i wniosła o zasądzenie od M. G. (1) na jej rzecz kwoty 4.000 zł tytułem kosztów utrzymania w okresie porodu oraz kwoty 4.000 zł tytułem kosztów utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu.

W odpowiedzi na wniosek M. G. (1) wniósł o jego oddalenie.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

W okresie od marca 2015 r. do połowy lutego 2016 r. K. W. (1) wraz z M. G. (1) pozostawali w nieformalnym związku. W czasie trwania związku uczestnicy regularnie współżyli. K. W. (1) zaszła w ciążę około 17 października 2015 r. W okresie kiedy uczestnicy pozostawali w związku (...) nie współżyła z innymi mężczyznami.

Na początku listopada 2015 r. wnioskodawczyni poinformowała M. G. (1) o tym, że jest w ciąży i ten ucieszył się, że zostanie ojcem. Uczestnik zapewniał K. W. (1), że zajmie się nią oraz dzieckiem, jednakże od lutego 2016 r. wnioskodawczyni nie miała żadnego kontaktu z M. G. (1), który przestał się interesować nią oraz nienarodzonym dzieckiem.

K. W. (1) jest obecnie w zaawansowanej ciąży. Choruje na tarczycę. Początkowo wnioskodawczyni zamieszkiwała wraz z matką w miejscowości K., jednakże z uwagi na powstały pomiędzy nią, a konkubentem matki konflikt, od maja 2016 r. wnioskodawczyni zamieszkuje w wynajętym mieszkaniu w miejscowości B..

K. W. (1) z zawodu jest magistrem hotelarstwa, zatrudniona jest u siostry w Gabinecie Kosmetycznym (...) A. M. (1) w K. za wynagrodzeniem 1.750 zł brutto miesięcznie. Od 07.04.2016 r. wnioskodawczyni przebywa na zwolnieniu lekarskim i z tego tytułu otrzymuje zasiłek chorobowy w wysokości 1.395 zł miesięcznie, który stanowi w chwili obecnej jej jedyny dochód.

Na miesięczny koszt utrzymania K. W. (1) składają się: wyżywienie- 600 zł, czynsz – 400 zł, opłata za wodę- 30 zł, opłata za prąd- 100 zł, opłata za telefon- 42 zł, leki 55 zł, wizyty lekarskie- 150 zł, paliwo na dojazd do lekarzy- 200 zł, środki czystości- 200 zł. Łącznie miesięczny koszt utrzymania wnioskodawczyni wynosi około 1.700 zł.

Na koszty związane z wyprawką matki składają się: środki higieniczne- 20 zł, odzież- 100 zł, wkładki laktacyjne- 12 zł, ręczniki kąpielowe- 52 zł, kurs szkoły rodzenia- 290 zł. Łącznie koszty bezpośrednio związane z ciążą K. W. (1) wynoszą około 1.000 zł.

M. G. (1) nie posiada zawodu, nie pracuje, zarejestrowany jest w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, posiada prawo jazdy kat. B i obecnie jest w trakcie zdobywania uprawnień kat. B+E. W przeszłości uczestnik pracował dorywczo w Polsce oraz za granicą przy wykańczaniu wnętrz i elewacji. W chwili obecnej również podejmuje się prac dorywczych i z tego tytułu w maju osiągnął dochód w wysokości 300 zł, natomiast w czerwcu około 700 zł. M. G. (1) oczekuje na decyzję w sprawie operacji kręgosłupa, nie posiada jednak orzeczenia o niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Uczestnik mieszka wraz z matką i pozostaje na jej utrzymaniu.

/dowody: umowa o pracę k. 7, zaświadczenie lekarskie k. 8, dokumentacja lekarska k. 9-16, wydruk zdjęć k. 17-19, k. 28-31, wydruk wiadomości sms k. 20-27, wykaz kosztów utrzymania k. 48-49, k. 51, 54, k. 56, 58, 60-61,62-63, lista płac k. 50, 52-53, potwierdzenie wykonania operacji k. 55, k. 57, 59, zeznania J. J. k. 64-65, zeznania A. M. k. 65, zeznania M. S. k. 66, zeznania K. W. k. 66-67, zeznania M. G. k. 67-98/

W ocenie Sądu wniosek o zabezpieczenie środków na utrzymanie w czasie ciąży oraz po urodzeniu dziecka należy uznać za częściowo uzasadniony.

Zgodnie z treścią art. 142 krio jeżeli ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd. Obowiązek z art. 142 k.r.o. ma charakter alimentacyjny, dlatego też powinno się stosować treść art. 135. § 1 krio do ustalenia zakresu świadczeń, który jest uzależniony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Ponadto w doktrynie wskazano, że zasądzenie sumy na podstawie art. 142 k.r.o. "stanowi swoisty środek zabezpieczenia" matki, jeszcze przed wszczęciem procesu o roszczenia z art. 141 i 143 k.r.o. oraz jeszcze przed urodzeniem dziecka, która znajduje się w "najtrudniejszym dla niej okresie". Podniesiono także, że nie jest potrzebne uprawdopodobnienie niebezpieczeństwa niezaspokojenia roszczenia, ale z uwagi na przepis art. 730 § 1 k.p.c., trzeba uwiarygodnić samo roszczenie (S. Dalka, Postępowanie zabezpieczające, s. 47; J. Pietrzykowski (w:) J. Pietrzykowski (red.), Kodeks, 1993, s. 659). Natomiast przepis art. 754 kpc w zasadzie powtarza treść powyższego unormowania kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozwijając ją nieco. Zatem dopiero z art. 754 kpc wynika, że orzekanie przez sąd o zapłacie powyższej kwoty następuje w trybie postępowania zabezpieczającego oraz że wytoczenie powództwa o zabezpieczone roszczenia nastąpić ma w terminie 3 miesięcy od urodzenia dziecka. Skutki niewytoczenia powództwa w terminie (upadek zabezpieczenia) wynikają natomiast art. 733 kpc.

W ocenie Sądu, w przedmiotowej sprawie, zachodziły przesłanki nałożenia na M. G. (1) obowiązku uczestniczenia w kosztach utrzymania matki dziecka przed jego urodzeniem oraz kosztach utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po jego urodzeniu.

Do chwili urodzenia dziecka, jego matka może żądać alimentów od ojca nienarodzonego dziecka, jeżeli jego ojcostwo jest uwiarygodnione. Uprawdopodobnienie podlega ogólnym regułom dowodowym i wystarczy wykazanie, że dany mężczyzna jest najbardziej prawdopodobnym ojcem.

Zdaniem Sądu wnioskodawczyni udowodniła fakt ciąży i stopnia jej zaawansowania poprzez przedstawienie stosownych zaświadczeń lekarskich.

Ponadto bezspornym było, ze K. W. (1) i uczestnik M. G. (1) w okresie od marca 2015 r. do połowy lutego 2016 r. pozostawali w nieformalnym związku i doszło między nimi do współżycia w okresie koncepcyjnym. Fakt, że uczestnicy byli parą potwierdzili również świadkowie J. J. (2), A. M. (3) i M. S. (2). Również sam uczestnik przyznał, iż prawdopodobnie jest ojcem dziecka.

Biorąc powyższe pod uwagę, zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że ojcem nienarodzonego dziecka jest M. G. (1).

W ocenie Sądu zakres obowiązku wynikający z treści art.142 krio ponoszenia kosztów utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu należało ocenić poprzez pryzmat zwiększenia się usprawiedliwionych potrzeb K. W. (1) - przyszłej matki, które pozostają w ścisłym związku z ciążą. Biorąc pod uwagę zebrany materiał, a zwłaszcza zeznania stron oraz zasady doświadczenia życiowego Sąd uznał, że kwota ta oscyluje w granicach 1000 zł miesięcznie. Chodzi tutaj o koszty związane z wyżywieniem, lekarstwami, dodatkowymi wizytami lekarskimi i dojazdami do lekarza do (...), zakupem odzieży ciążowej itp.

Odnosząc się do przedstawionych przez wnioskodawczynię kosztów wyprawki dla dziecka, Sąd uznał, iż kwota 5.927 zł jest zbyt wygórowana ( wskazać również należy, iż wnioskodawczyni nie przedłożyła żadnych rachunków na poparcie powyższego) i kierując się zasadami doświadczenia życiowego uznał, iż koszt ten oscyluje w granicach 3.000 zł.

Przy czym Sąd uznał, iż powyższe koszty powinna ponieść w równej części również matka dziecka i w związku z powyższym, obowiązek uczestniczenia M. G. (1) w kosztach utrzymania matki oraz dziecka został ustalony na kwotę po 1500 zł.

Pozwany, który pomimo, że formalnie nie pracuje, jest osobą w sile wieku, posiadającą doświadczenie w pracach budowlanych, nie posiadając orzeczenia o niezdolności do pracy, a więc jego możliwości zarobkowe są większe niż deklarowane.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż uczestnik nie posiada innych osób na utrzymaniu, w ocenie Sądu kwota 1.500 zł tytułem kosztów utrzymania K. W. (1) w okresie porodu oraz kwota 1.500 zł tytułem utrzymania dziecka przez pierwsze 3 miesiące po urodzeniu, będą zgodne z usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionej, możliwościami zarobkowymi i majątkowymi uczestnika i jednocześnie nie będą stanowiły nadmiernego uszczerbku dla utrzymania M. G. (1) i jego rodziny.

Wskazać również należy, iż data urodzenia dziecka początkuje trzymiesięczny ustawowy termin do wniesienia powództwa o alimenty, a w braku uznania ojcostwa - o ustalenie ojcostwa i alimenty (art. 754 zd. 2 k.p.c.). Zaniechanie wniesienia powództwa w tym terminie jest równoznaczne z upadkiem zabezpieczenia. Z upadkiem zabezpieczenia domniemany ojciec dziecka nabywa prawo żądania zwrotu przedmiotu zabezpieczenia. W związku z powyższym, Sąd w pkt IV postanowienia zobowiązał K. W. (1) do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa i związane z tym roszczenia alimentacyjne w terminie 3 miesięcy od dnia uroczenia dziecka.

Jednocześnie Sąd na mocy art. 102 kpc odstąpił od obciążania stron kosztami sądowymi z uwagi na obecną sytuację materialną. W pozostałym zakresie Sąd wniosek oddalił.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Olżyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Orlikowski
Data wytworzenia informacji: